Källkritik

Vi använder oss av källkritik när vi måste fastställa källan till en information eller när vi måste skilja mellan äkta och felaktig information. Det är en metod för att kontrollera informationens tillförlitlighet.

Det är möjligt att fastställa om informationen är baserad på fakta eller inte genom att använda källkritik.

Källkritikens fyra pelare

Äkthet, tidpunkt, tillförlitlighet och benägenhet är några av de egenskaper som används för att utvärdera källor.

Är källan verkligen den som den säger sig vara? Vad heter det företag som ger ut boken?

Tid – Är uppgifterna korrekta och aktuella? Nej, den har inte uppdaterats ännu. Nej, den har inte uppdaterats på länge.

Huruvida källan är självförsörjande eller inte är en fråga om beroende. Är det en huvud-, sekundär- eller tertiär informationskälla?

Kommer författarens värderingar och idéer fram i informationen? Är källan objektiv i sin skildring av personer och händelser? Är texten partisk mot en ståndpunkt (t.ex. en sida av en konflikt)?

Du kan börja vara mer kritisk till informationskällor genom att ställa dig själv följande frågor:

Vem gjorde materialet tillgängligt för allmänheten i första hand? Forskande sinnen vill veta:

Vad innehåller boken/webbplatsen för slags information?

VARFÖR gjordes boken/webbplatsen tillgänglig för allmänheten? Vad verkar vara skälet till detta?

Vilket år kom boken ut? (Finns det en nyare version?)

Vem är den tilltänkta publiken? Allmänheten eller lekmän?